การประชุมพิจารณาร่างรายงานการวิจัยเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการขยายผลปีที่ 2